Algemene voorwaarden

 1. Wolting & Van Faassen Strafrechtadvocaten is een samenwerkingsverband tussen twee zelfstandig werkende advocaten. Overeenkomsten van opdracht worden aangegaan met de advocaat die de zaak in behandeling heeft (de opdrachtnemer). Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door mr. Wolting of mr. Van Faassen schriftelijk is aanvaard. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van “Wolting & Van Faassen Strafrechtadvocaten” van toepassing. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De overeenkomst laat de opdrachtnemer vrij in de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen. Voor opdrachtnemer geldt een inspanningsverplichting om diens kennis en ervaring in te zetten ten behoeve van opdrachtgever en tot het doen van alle inspanningen die de opdracht redelijkerwijze vergt, met inachtneming door opdrachtnemer van de wettelijke en diens gedragsrechtelijke voorschriften.
 3. Voor de uitvoering van de overeenkomst is het van belang dat de opdrachtnemer tijdig over juiste en volledige informatie over de zaak beschikt. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren over relevante feiten met betrekking tot diens zaak. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting door opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer mag ter uitvoering van de overeenkomst in overleg met opdrachtgever derden (zoals forensisch deskundigen) inschakelen. Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van deze derden en aan opdrachtnemer te vergoeden de kosten die voor verweer tegen dergelijke aanspraken gemaakt dienen te worden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze in overleg met opdrachtgever ingeschakelde derden.
 5. Opdrachtnemer verplicht zich om te onderzoeken of de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Mocht een verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsaanvraag) door de Raad voor Rechtsbijstand worden afgewezen dan worden de reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden gedeclareerd volgens het bepaalde in artikel 7.
 6. Voor het doen van de toevoegingsaanvraag dient opdrachtnemer tijdig over een aantal bescheiden (zoals kopie(ën) ID) van opdrachtgever te beschikken. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen omdat de bescheiden tardief of in het geheel niet ter beschikking worden gesteld, dan worden de reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden eveneens gedeclareerd volgens het bepaalde in artikel 7.
 7. Mocht het verzoek tot gefinancierde rechtshulp worden toegewezen, dan bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand de hoogte van de eigen bijdrage. De declaratie voor deze eigen bijdrage dient (behoudens andere schriftelijke afspraken) in één maal binnen 14 dagen na verzending daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden voldaan.
 8. Aan opdrachtgevers die niet in aanmerking komen of wensen te komen voor gefinancierde rechtshulp zullen de werkzaamheden (behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken) in rekening worden gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het uurtarief dat bij aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer met opdrachtgever is overeengekomen te vermeerderen met 19% BTW. Reiskosten worden (naast de bestede reistijd) indien uitdrukkelijk overeengekomen afzonderlijk in rekening gebracht tegen een tarief van € 0,30 per km, te vermeerderen met 19% BTW. Opdrachtnemer declareert in eenheden van 5 minuten.
 9. Opdrachtnemer declareert maandelijks en hanteert een betalingstermijn van twee weken. Indien in het kader van een opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers werkzaamheden worden verricht, zijn de opdrachtvers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaraties.
 10. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten indien enige betalingstermijn zonder gegronde, schriftelijk meegedeelde reden wordt overtreden. Bij het nemen van invorderingsmaatregelen zal debiteur ten minste 7 procent (van de nog openstaande declaratie) aan invorderingskosten verschuldigd zijn.
 11. De opdrachtnemer is bevoegd om voor aanvang van diens werkzaamheden een voorschotdeclaratie terzake van honorarium alsmede terzake van externe kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. De voorschotdeclaratie wordt pas verrekend met de einddeclaratie. Het verschuldigde voorschot is geen indicatie voor de totale kosten van de behandeling van het dossier.
 12. Mr. Wolting en mr. Van Faassen zijn beiden tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen begaan bij de uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer en/of degenen die voor opdrachtnemer diensten en werkzaamheden verrichten, is beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Mocht om welke reden dan ook de voornoemde verzekering niet tot uitkering overgaan of geen dekking bieden, dan is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00.
 13. De overeenkomst kan te allen tijde mondeling of schriftelijk door de opdrachtgever worden beëindigd. De opdrachtgever blijft verplicht het tot het moment van beëindiging verschuldigde honorarium, etc. te voldoen. De opdrachtnemer kan de overeenkomst beëindigen indien er naar het oordeel van opdrachtnemer sprake is van een vertrouwensbreuk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.